Hry a kritické myslenie

Kritické myslenie je komplexný koncept a jeho skúmanie datuje do minulosti vzdialenej až 2 500 rokov. Počas druhej polovice dvadsiateho storočia bol tento termín definovaný rôznymi spôsobmi. Jeden z nich definuje kritické myslenie ako „intelektuálne disciplinovaný proces aktívnej a zručnej konceptualizácie, aplikovania, analyzovania, syntetizovania a/alebo vyhodnocovania informácií získaných či vyvodených z pozorovania, zážitkov, reflexie, dedukcie alebo komunikácie, ktorý usmerňuje presvedčenie a konanie“[1] . V krátkosti a zjednodušene, myslieť kriticky znamená spracovať prijaté informácie a náležite im prispôsobiť naše správanie. Vďaka tejto definícii vidíme, prečo hry a kritické myslenie idú ruka v ruke. Pretože proces, ktorý je vo vyššie uvedenej definícii opísaný ako kritické myslenie, je presne to, čo bežný hráč robí neustále. Keď vezmeme do úvahy definujúce charakteristiky hier (viď vyššie), zistíme, že hry sú prirodzene vhodné na vyučovanie kritického myslenia. Máme daný problém (cieľ), ktorý sa hráč snaží vyriešiť, a robí to spracovávaním informácie (získanej cez pravidlá a spätnú väzbu), na základe ktorej koná a rozhoduje sa. Bez tohto nepretržitého získavania a vyhodnocovania informácií, na základe ktorých upravuje svoje správanie, by hráč nedokázal naplniť cieľ hry.


Ďalší dôvod, prečo sú hry vhodné pri rozvíjaní kritického myslenia (alebo takmer akejkoľvek zručnosti), takisto súvisí s ich povahou. Hry eliminujú strach zo zlyhania[2], pretože v hrách je v poriadku prehrávať. Vždy to môžete skúsiť znova. Negatívny stres je teda nahradený pozitívnym stresom a človek sa môže viac sústrediť na učenie sa ako na podávanie výkonu[3].Vďaka nepretržitej spätnej väzbe môžete vidieť, ako sa postupne zlepšujete. Šanca uspieť je neustále prítomná. Vidina úspechu vás motivuje pokračovať a vyvíjať väčšie úsilie až do samotného konca, keď dospejete k želanému cieľu.


Iné hry zamerané na výučbu kritického myslenia a mediálnej gramotnosti

Nasledujú príklady hier iných vývojárov venované budovaniu kritického myslenia a mediálnej gramotnosti.


  1. The Foundation for Critical Thinkinghttps://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766.
  2. McGonigal, J. (2011). Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world. Penguin Press.
  3. McGonigal, J. (2011). Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world. Penguin Press.